Курсове за възрастни Френски език, А2

Това е курс предназначен за тези, които вече притежават известни знания имат достатъчен набор от думи, за да изразяват своите ежедневни потребности. Това ниво ще разшири тематичния им диапазон, както и речниковия им състав.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Просто бъдеще време - форми, употреба, правилни и неправилни глаголи; Да направим проект в бъдещето
   180 мин.
  • Лекция 2
   Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни и наречия, съществителни и глаголи; Изразяване на страх и тревога; Изразяване на успокояване
   180 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Местоимения за количество и място en и y - употреба; Да говорим за бизнес
   180 мин.
  • Лекция 2
   Изрази за хипотези; Покупки; Изразяване на предпочитания, вкусове; Съставяне на молба за работа; Писане на CV
   180 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Въвеждане на подчинително наклонение. Форми и употреба.
   180 мин.
  • Лекция 2
   Изразяване на достатъчно, недостатъчн о и твърде голямо количество; Искане и даване на разрешение
   180 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Относително изречение, относителни местоимения; Лексика, свързана с преса, радио и телевизия
   180 мин.
  • Лекция 2
   Наречия (образуване на наречия завършващи на –ment); Деепричастие (сегашно действително причастие) – форма „en + сегашно причастие“
   180 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест / уроци 1-4/
   30 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Преговор на сегашно време, миналото свършено време, миналото несвършено време, бъдеще просто време (présent, passé composé, imparfait, futur simple)
   150 мин.
  • Лекция 2
   Глаголи savoir (знам), connaître (познавам), se souvenir (спомням си); Лексика, използвана за писане на писмо
   180 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Местоимения за пряко допълнение - положителна, въпросителна и отрицателна форма
   180 мин.
  • Лекция 2
   Местоимения за непряко допълнение; Изразяване на вкусове и предпочитания
   180 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Conditionnel présent – сегашно време на условното наклонение; Kак да изразим хипотеза, предположение, съвет, учтиво обръщение
   180 мин.
  • Лекция 2
   Описване на движението; Как да предложа нещо, как да отговоря на предложението
   180 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Предаване на чужди думи - пряка и непряка реч; Съгласуване на времената
   180 мин.
  • Лекция 2
   Изрази с конструкцията faire + infinitif и laisser + infinitif; Изрази за неразбиране, съгласие и несъгласие
   180 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест / уроци 5-8/
   30 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Subjonctif présent /подчинително наклонение - сегашно време/ след глаголите които изразяват воля, чувство и задължението;
   150 мин.
  • Лекция 2
   Място на местоимения в положителна форма на повелителното наклонение; Изразяване на страхове
   180 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Притежателни местоимения
   180 мин.
  • Лекция 2
   Неопределително прилагателно и местоимение; Изразяване на доверие и недоверие
   180 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Показателни местоимения; Конструкции celui (celle) + de / celui (celle) + qui/que
   180 мин.
  • Лекция 2
   Сравнителни конструкции; Изразяване на мнение; Форми на оценяване: trop / pas assez – si (tellement, tant) … que …
   180 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Форми на оценяване: trop / pas assez – si (tellement, tant) … que …; Kонструкции “ глагол + глагол”
   180 мин.
  • Лекция 2
   Формулиране на идеи – противопоставяне (pourtant, malgré, и др.); Изразяване на отговорност
   180 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест / уроци 9-12/
   30 мин.
  • Тест 4
   Финален тест
   150 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? Можете  да правите избор на предмети и дейностиМожете да представяте устно своето CVМожете да изразявате предпочитанияМожете да сравнявате предмети и дейностиМожете да давате указания, напътствия, съвети и оценкиМожете да изразявате загриженост или да успокоите събеседника сиМожете да кажете дали някой има право или греши за нещоМожете да напишете своето CVМожете да напишете мотивационно писмоМожете да разкажете елементарна история в писмен вид <