Ваучери за заети лица

Съгласно ПМС 251/21.10.2009г. "Интелект Корпорейшън“ (Езикови училища ИНТЕЛЕКТ) е одобрен доставчик на услуги под номер 263 от Агенцията по заетостта за извършване на обучения с ваучери на безработни и заети лица по оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 20014-2020.

Езикови Училища ИНТЕЛЕКТ извършва обучения по следните ключови компетенции:
Общуване на чужди езици

Английски език – 300 учебни часа
Немски език – 300 учебни часа
Испански език – 300 учебни часа

Кандидатстване по програмата
Процедурите за кандидатстване можете да намерите на страницата на Агенция по заетостта или в регионалните Бюра по труда. Ако сте ни избрали като доставчик на Вашето обучение, трябва да посочите "Интелект Корпорейшън" ОО в заявлението за кандидатстване. След като получите Вашият ваучер (в два екземпляра) трябва да ги депозирате при нас. При депозирането се сключва и договор за обучение между Вас и Езикови училища ИНТЕЛЕКТ.

Тук може да свалите Заявление и Декларация за кандидатстване по програмата.

Обучение по АЗ МОГА ПОВЕЧЕ
За ключова компетентност общуване на чужди езици, всеки ваучер е за обучение с продължитеност от 300 учебни часа. Езикови училища Интелект има одобрени програми по английски език за 5 нива на обучение ( Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermeduate и Advanced), немски език за 6 нива и испански език за 6 нива. Всяко от нивата е с продължителност от 100 учебни часа. За да определим от кое ниво да започне Вашето обучение, ние ще направим входящ тест и ще Ви запишем за съответния курс. По програмата за обучение с ваучери, всеки приносител на ваучер може да си избере подходящия за него курс в удобен за него филиал на езикови училища Интелект.

Отговорности на приносителите на ваучери
Обученията по програмата за развитие на човешките ресурси и финансирани от Агенцията по заетостта са свързани и с определени отговорности от Ваша страна. Преди да предприемете кандидатстване по програмата, моля имайте предвид, че:

При прекъсване на обучението от Ваша страна, Вашият ваучер няма да бъде признат и Вие се задължавате да изплатите пълната стойност на ваучера.
При системни отсъствия повече от 20% от хорариума на курсовете, Вашият ваучер отново няма да бъде признат и Вие трябва да изплатите пълната стойност на ваучера.
При възпрепятстване на провеждане на обучението, Вашият ваучер ще бъде анулиран и Вие ще трябва да изплатите пълната му стойност.

Какво представляват ваучерите?
Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност в лева, издадени от Агенцията по заетостта при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол на ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г. и бр. 54 от 2008 г.), и даващи право на притежателя да премине определено обучение.

Входящи тестове за програмата
За да определим нивото Ви спрямо европейската езикова рамка, моля да направите БЕЗПЛАТЕН тест от тук: https://test.intellect.bg