Курсове за възрастни Френски език, А1

В него те успяват да се запознаят с основите на езика. След приключване му, курсистите ще умеят да водят елементарен разговор, научават се да разказват за себе си., да обясняват за предпочитанията си. . В края му те ще могат да четат кратки и лесни текстове, Ще имат достатъчен набор от думи, за да изразяват своите ежедневни потребности.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Френската азбука; Произношение (гласни, съгласни); Спрежение на глаголите (представяне) – глаголи avoir (имам) и être (съм);
   180 мин.
  • Лекция 2
   Въпросителна форма (интонация); Отрицателна форма на глагола – образуване
   180 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Сегашно време - спрежение на глаголите от прва група (окончание -er); Съгласуване на прилагателно със съществително име
   180 мин.
  • Лекция 2
   Определителен и неопределителен член; Слят член; Въпросителна форма ( Est-ce que; Qu’est-ce que; Qu’est-ce que c’est; Où)
   180 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Спрежение на глаголите faire (правя), aller (отивам), venir (идвам); Глаголите pouvoir (мога), vouloir (искам), devoir (трябва);Близко бъдеще време
   180 мин.
  • Лекция 2
   Самостоятелни лични местоимения (moi, toi, lui, elle, ...) след предлог; Употреба на неопределеното местоимение on;
   180 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Образуване на миналото свършено време; Съгласуване на миналото причастие; Въпросителна и отрицателна форма;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Дата и час - Как да попитаме колко е часът?; Дни от седмицата и месеци на годината; Поздравления; Употреба на изрази moi aussi и moi non plus
   180 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест / уроци 1-4/
   30 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Показателни и притежателни прилагателни; Глаголите prendre (възема) и mettre (слагам)
   150 мин.
  • Лекция 2
   Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни и наречия; Описание на пътуване 1
   180 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Частичен член за мъжки род, женски род и множествено число; Количество, глаголът manger (ям) и boire (пия)
   180 мин.
  • Лекция 2
   Въпросителна и отрицателна форма (инверсия); Si при отговор на отрицателни въпроси; Притежателна форма - предлог à;
   180 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Възвратни глаголи, глаголите se lever (ставам), s’habiller (обличам се); Отрицателна форма и миналото свършено време на възвратните глаголи;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Заповедна форма; Изразяване на количество; Получаване и даване на информация за цени на стоки
   180 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Предлози и наречия за място; Упътвания за посока
   180 мин.
  • Лекция 2
   Глаголи за движение aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, и др.; 2; Изразяване на необходимост, задължение (Il faut, avoir besoin de, devoir)
   180 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест / уроци 5-8/
   30 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Минало несвършено време; Употреба на миналото свършено и несвършено време; Разказване на минали събития
   150 мин.
  • Лекция 2
   Изразяване на продължителност във времето; Логически връзки (alors, donc, mais); Възвратни глаголи с реципрочно значение;
   180 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Преки допълнения, въпросителна и отрицателна форма; Глаголи за комуникация; Непреки допълнения, въпросителна и отрицателна форма
   180 мин.
  • Лекция 2
   Изразяване на честотата и повторение (toujours, souvent, quelquefois, de temps en temps, jamais); Изразяване на мнение
   180 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Близкото минало, сегашно продължително и близко бъдеще време; Завършено и незавършенo действие; Занимания през свободното време
   180 мин.
  • Лекция 2
   Пряка и непряка реч; Части на тялото, здравето и болестта
   180 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Място на прилагателни имена; Подчинено относително изречение (qui); Описание на външния вид на хората, качества и недостатъци на характера
   180 мин.
  • Лекция 2
   Императив на глаголи с местоимения, положителна и отрицателна форма; Словообразуване; Изразяване на съвет
   180 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест / уроци 9- 12/
   30 мин.
  • Тест 4
   Финален тест
   150 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? Можете да се запознавате, представяте и поздравявате с други хора, да кажете няколко думи за вкусовете и интересите сиМожете да благодарите и да се извиняватеМожете да искате сведения и да давате информация за името, професията, семейното си положение, адрес и т.н.Можете да разбирате когато Ви предлагат да направите нещо, когато Ви определят среща за посочени място, дата и часМожете да разкажете с кратки и прости изречения какво сте правили, къде сте били и какво сте видели.Можете да прочетете прост текст с упътвания за посока, работно време, кратко съобщение и елементарни рубрики от вестник или списаниеМожете да попълвате формуляри (напр. бланка в хотел или молба за издаване на виза.Можете да пишете кратки съобщения за определяне на среща, да приемете или отправите покана <